תמ"א  1

משאבים

תמ"א 1

פסולת

דברי הסבר

פרק הפסולת מחליף את תמ"א  16\4 פסולת מוצקה על שינוייה. הפרק מסדיר את תחום הטיפול בפסולת הן באמצעות השבתה והן באמצעות סילוקה. הפרק, מסדיר הוראות להקמת אתרי פסולת שונים בהתאם לאופן הטיפול בפסולת וסוגה. סוגי האתרים המוסדרים בפרק הם אתר השבה, אתר הטמנה ותחנת מעבר. סוגי הפסולת המטופלים באתרים אלה הם פסולת יבשה, פסולת מעורבת, פסולת חקלאית, פסולת תעשייתית מאושרת ופסולת מסוכנת.

 

סדרי העדיפות לטיפול בפסולת
הדירקטיבה האירופית - DIRECTIVE 2008/98/EC on waste and repealing certain Directives of 19 November 2008, מחלקת את הטיפול בפסולת לשני מסלולים עיקריים:
מסלול השבה - עיבוד הפסולת בדרך המאפשרת שימוש חוזר לרבותמיחזור או הפקת אנרגיה לרבות ההליכים המקדמיים הנדרשים לצורך כך.
מסלול סילוק - מיזעור הנזק מהפסולת מבלי לעשות בה שימוש. דוגמת הטמנה או איכול פיזי-כימי.

אחת ממטרותיו העיקריות של פרק זה היא לעודד תהליכי השבה, ולצמצם פעולות סילוק בהלימה לעדיפות הקבועה בדירקטיבה. בנוסף, בהתאם לדירקטיבה הטיפול בפסולת יעשה לפי סדר העדיפויות הבא :
הפחתה במקור -  שימוש חוזר - מיחזור - הפקת אנרגיה - סילוק
כמו כן, ככלל יש לתת עדיפות לטיפול בפסולת בסמיכות למקום היווצרותה, תוך הפרדתה לפי סוגיה .

 

סוגי פסולת: האבחנה בין סוגי פסולת היא בעיקר לפי סוג הפסולת ומקורה, מהם נגזר פוטנציאל המטרד או הסיכון הצפוי מהם. הפסולת היבשה בעלת פוטנציאל זיהום נמוך יחסית. אינה מכילה מרכיבים פריקים ביולוגית רקבוביים
ובכללה פסולת בניין המהווה תת-סוג מרכזי . פסולת מעורבת מתייחסת בעיקר לפסולת עירונית שמקורה במשקי הבית. כוללת מרכיבים פריקים ביולוגית, בעלי פוטנציאל גבוה ליצירת מטרדי ריח, זיהום מים וקרקע, וכן מרכיבים שאינם פריקים ביולוגית. פסולת חקלאית כגון גזם חקלאי, שאריות פלסטיק ועודפי גידולים. הפסולת התעשייתית המאושרת והפסולת המסוכנת שנקבעו בהתאם לדירקטיבה האירופית ולתקנות בהתאמה, נדרשות לטיפול מיוחד ומורכב, הכולל מרכיב סיכון בריאותי וסביבתי. לפיכך, ההתייחסות אליהן הינה נפרדת ומחמירה .

 

סוגי אתרים: פרק זה מתווה הוראות לתכנון והקמה של אתרי פסולת וכן שומר שטחים לתכנון אתרי הטמנה לפסולת מעורבת, אתרי הטמנה והשבה לפסולת מעורבת, אתרי השבה לפסולת מעורבת, אתרי הטמנה והשבה לפסולת תעשייתית ולפסולת מסוכנת. לאור הרכבה של הפסולת היבשה, ניתן להפנותה גם לאתרי פסולת מעורבת, אך לא להיפך.


הוספת אתרים: לאור סדרי העדיפות לטיפול בפסולת ועל מנת לעודד השבת פסולת על פני סילוקה, מקל הפרק באישור אתרי השבה ותחנות מעבר חדשים ומנגד קובע מגבלות להוספת אתרי הטמנה . בנוסף, לאור הסיכונים הטמונים בפסולת תעשייתית מאושרת ובפסולת מסוכנת, קובע הפרק תנאים מגבילים להוספת אתרים לסוגי פסולת אלה .
שיקום אתרי פסולת: בחלק מאתרי הפסולת חלה חובת שיקום בגמר הפעילות: בתחנת מעבר פתוחה, ובאתר הטמנה - לאחר מיצוי קיבולת האתר.

חובת פתרון לטיפול בפסולת
א. מוסד תכנון הדן בתכנית כוללנית ייתן דעתו לקיומו של פתרון לטיפול בכל סוגי הפסולת הנוצרת בישוב, תוך שימת דגש לסדרי העדיפות לטיפול בפסולת. התכנית תכלול הנחיות לתכנון המפורט שייגזר ממנה בנושא.
ב. תכנית מפורטת לשימושים העתידים לייצר פסולת בהיקף משמעותי כגון תכנית לשכונה חדשה, לאזור תעשיה חדש או לחלק משמעותי מהם, תכלול בנספח הבינוי שלה סימון סכמתי מנחה למרכז איסוף פסולת והוראות להקמתו; לעניין זה, "מרכז איסוף פסולת" - שטח המשמש לאיסוף פסולת תוך הפרדה לפי סוגיה. כן תכלול התכנית התייחסות לטיפול בפסולת הבניין שתיווצר בתקופת העבודות.

 

שמירת שטחים לתכנון אתרי פסולת
א. בתשריט התכנית מסומנים שטחים שמורים לתכנון ולהקמת אתרים להטמנת פסולת מעורבת, וכן להטמנת פסולת מסוכנת ופסולת תעשייתית מאושרת ואתרי השבה לפסולת מעורבת. כל עוד לא אושרה תכנית מפורטת לשימושים אלו, לא תאושר בשטחם כל תכנית למטרה אחרת.
ב. למרות האמור לעיל, רשאי מוסד תכנון לאחר התייעצות עם ועדת העורכים, לאשר תכנית לשטח פתוח שאינו שטח מוגן על פי תכנית זו, לקווי תשתית, לשימושים זמניים או ליתן היתר מכח תכנית מאושרת ובלבד ששוכנע כי לא תסוכל האפשרות להקים את אתר הפסולת ולתפעלו, והתקבל על כך אישור הועדה המחוזית;
ג. מוסד תכנון הדן בתכנית או בהיתר הנמצאים בתחום ההתייחסות של האתר, יתן דעתו להשפעות ההדדיות בין האתר לייעודים המוצעים.
ד. עם אישור תכנית מפורטת בהיקף שטח התואם את המפורט בנספח רשימת האתרים, וקביעת תחום ההשפעה על הסביבה, יתבטלו ההגבלות בתחום ההתייחסות.

תכנית מפורטת לאתר פסולת
אתר פסולת יוקם על פי תכנית מפורטת העומדת בהוראות תכנית זו או בהיתר על פי תכנית זו או על פי כל דין. שיקול דעת בקביעת אתרי פסולת, מיקומם וסיווגם מוסד תכנון הדן בתכנית לאתר פסולת שאינו בשטח שמור לתכנון אתר פסולת, ייתן דעתו לנושאים הבאים:
א. ראייה אזורית כוללת, לרבות התייחסות למאפייני הביקוש ותפרוסתם, והשתלבות האתר המוצע בפתרון האזורי לטיפול בפסולת.
ב. מזעור הפגיעה בשטח הפתוח ובחינת האפשרות למיקום האתר בסמוך לשטח המיועד לפיתוח, בהתחשב בסוג האתר.
ג. לא תאושר תכנית לאתר טיפול בפסולת בשמורת טבע ובגן לאומי.
ד. בתכנית לאתר להשבת פרש בעלי חיים תינתן עדיפות למיקום בצמידות לשטח שחלה בו תכנית מפורטת המאפשרת הקמת מבני משק לגידול בעלי חיים.

 

שימושים מותרים באתרי פסולת
תכנית מפורטת לאתר פסולת תתייחס לסוג הפסולת ותכלול את השימושים הבאים כולם או חלקם, בהתאם לסוג הפסולת, סוג האתר, אופן הטיפול וקיבולת האתר:
א. באתר לפסולת מעורבת ניתן לטפל בפסולת יבשה.
ב. כל הנדרש להקמת אתר פסולת, לתפעולו, אחזקתו, הנגשתו ושיקומו, לרבות המבנים, המתקנים וקווי התשתית, האמצעים למיון ולהשבת פסולת לסוגיה, לסילוקה, למניעת מפגעים ולהגנה על הבריאות, אמצעי ביטחון ובטיחות, אמצעי ניטור ובקרה, מרכז מבקרים, מתקני שירות לקהל.
ג. קווים ומתקני תשתית שאינם משרתים את האתר, ובלבד שלא יפגעו באפשרות הקמתו ותיפעולו.
ד. הוצאת האנרגיה לרשת החשמל הארצית מאתר השבה, תעשה באמצעות רשת מתח נמוך או גבוה בלבד.
ה. באתר שאינו לפסולת מסוכנת ניתן לטפל גם באלה:
 - קרקע מזוהמת ובתנאי שניתן לגביה אישור בכתב מאת המנהל לפי תקנות רישוי עסקים.
 - פסולת אסבסט ובלבד שתטופל בתא ייעודי למטרה זו, באתר המחזיק ברישיון אתר פסולת אסבסט לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 0188.


תסקיר השפעה על הסביבה ומסמך סביבתי
א. מוסד תכנון יחליט על הפקדת תכנית מפורטת לאתר פסולת לאחר הגשת תסקיר השפעה על הסביבה או מסמך סביבתי בהתייעצות עם נציג המשרד להגנת הסביבה. תכנית לאתר פסולת מסוכנת תחויב בעריכת תסקיר השפעה על הסביבה אלא אם יקבע אחרת על פי כל דין.
ב. התסקיר או המסמך הסביבתי יוכן על פי הנחיות מוסד התכנון לאחר שהתייעץ עם נציג המשרד להגנת הסביבה.
ג. מוסד תכנון רשאי לאחר התייעצות עם נציג המשרד להגנת הסביבה לדחות הכנת חלקים מסויימים מהתסקיר או מהמסמך הסביבתי ולקבוע כי יהוו תנאי להיתר בניה. במקרה זה תחום ההשפעה יקבע בהיתר הבניה והוא לא יחרוג מתחום הקו הכחול של התכנית.
ד. תסקיר או מסמך סביבתי כאמור יועבר לקבלת חוות דעת המשרד להגנת הסביבה; ממצאיו יוטמעו בהוראות התכנית או בהיתר, לפי העניין, בהתאם להחלטת מוסד התכנון.


תכולת תכנית מפורטת
תכנית מפורטת לאתר פסולת תכלול בין השאר, ובהתאם לסוג האתר:
א. תשריט בקנה מידה 8:0,111 או מפורט יותר לפי דרישת מוסד התכנון אשר יכלול את תחום האתר, ותחום ההשפעה אשר יקבע בהתאם למסמכים הסביבתיים. ניתן לכלול מנגנון לצמצום או לביטול תחום ההשפעה, בהתאם לשלביות מימוש האתר ושיקומו;
ב. תכנית מפורטת תקבע תנאים למתן היתרי בניה ובכלל זה הוראה לפיה על בקשה להיתר לאתר טיפול שאחד מתוצריו הינו הפקת אנרגיה, הספקו מעל 951 קילוואט והוא כולל חיבור לקו חשמל תחול חובת הגשת סקר היתכנות להוצאת האנרגיה מהאתר, לרבות אופן מילוי התנאים שנקבעו בו, לעניין זה "סקר היתכנות" - סקר של ספק שירות חיוני בעל רישיון לפי חוק משק החשמל, תשנ"ו – 8669 , הקובע את אופן החיבור של אתר טיפול לרשת חלוקה.
ג. באתרי הטמנה יוצגו אומדן כמויות חומרי החציבה ואופן ניצולם המיטבי.
ד. תכנית לתחנת מעבר תכלול הוראות לגבי מיון פסולת.


הוראות בדבר שיקום אתר הטמנה ותחנת מעבר
תכנית מפורטת לאתר הטמנת פסולת ותכנית מפורטת או היתר לתחנת מעבר שאינה במבנה סגור, יכללו הוראות בדבר סגירה ושיקום של האתר וככל האפשר, את ייעודו של האתר לאחר השיקום. לאחר התייעצות עם המשרד להגנת הסביבה, ובכללן:
א. סגירה ושיקום של תאים בהם הסתיימה ההטמנה; סגירת האתר ושיקומו;
ב. טיפול בהשפעות הסביבתיות מהאתר לאחר סגירתו, לרבות איסוף וטיפול בתשטיפים, איסוף וטיפול בביוגז, ייצוב מדרונות האתר;
ג. שיקום נופי וסביבתי תוך התייחסות לאופן השתלבותו בנוף ולייעודו על פי תכנית;
ד. ניטור, תחזוקה וקביעת הגורם האחראי על האתר עד תום ההשפעות הסביבתיות ממנו;
לאתר הטמנה ולתחנת מעבר שאינה במבנה סגור הפועלים מכח תכנית מפורטת שאינה כוללת הוראות בדבר שיקומם, תוכן תכנית מפורטת לשיקום, שתכלול הוראות כאמור לעיל.