תמ"א 1

נחלים

פרק הנחלים

פרק נחלים בא להחליף את תמ"א 34 /ב/ 3 נחלים וניקוז.
תמ"א אחת כוללת את מערכת הנחלים הראשית בארץ, המתווים את קוי הנוף העיקריים ואת מערכת אגני הניקוז. זרימת המים בנחלים )ארעית או קבועה(, מקיימת בהם בתי גידול לחים, הנדירים בנוף הארץ. צירי הנחלים קושרים אתרים ומוקדי עניין, צירי טיול ותיור לאורכה ולרוחבה של הארץ. הנחלים וסביבתם יוצרים אתנחתאות בין הערים - מבנה ארצי של "שלבי סולם" אשר לאורכם שטחים חקלאיים וטבעיים.
הדגשים העיקריים בהוראות פרק הנחלים:
שמירת הנחלים, תוך ביטוי לערכיהם המיוחדים. התייחסות לאגן ההיקוות והאגן החזותי של הנחל, העדפת שימושים בעלי זיקה לנחל בקירבתו, (בדומה לעקרון בפרק החופים), אבטחת קיומו של הנחל במופע פתוח, וככל הניתן טבעי - לכל אורכו, טיפוח מעיינות, שיקום נחלים והשבת פיתולים.
רציפות לאורך הנחל: מתן אפשרות להליכה רציפה לאורך הנחל, והמשכיות המבטים דרך הנחל. שמירת רציפות אקולוגית - מרבית המסדרונות האקולוגיים מתקיימים על צירי הנחלים.
חלוקה לתחומים ולמקטעים - תחומים: הוראות המתייחסות לאפיק, ולרצועות מגן והשפעה משני צידיו ולפשט ההצפה לאורך הנחל.

מקטעים: במעבר הנחל בתצורות נוף שונות ישתנו גם אופיו, ערכיו ותחומי השתרעותו. נחל המתחתר באזור הררי תלול אינו דומה לנחל העובר במישור, ומכאן התייחסות תכנונית שונה, בהתאם למופע הנחל.
שפך הנחל - המפגש נחל ים, מצטיין בתנודתיות רב-שנתית וערכיות אקולוגית גבוהה. התכנית קובעת כי תחום תנודות הנחל ישאר ככל הניתן בטבעו. למקטע נחל עירוני ניתנה תשומת לב מיוחדת, כשלד עירוני סביבו מתכנסים החללים הציבוריים. טיפוח קו המגע של העיר והנחל ליצירת 'חזית לנחל', ובה עירוב שימושים - מגורים, מבני ציבור, תיירות ומסחר, פנאי ובילוי. השטח הפתוח לגדותיו ישולב במערך השטחים הציבוריים הפתוחים בעיר. במקטע הפתוח - ישמר השטח ככל הניתן בטבעו, למעט פיתוח מצומצם להנגשתו.

 

הנחיית תכניות במרחב הנחל

פרק זה קובע הוראות לתכנית שתכליתה הנחל עצמו, "תכנית לנחל", וכן לתכנית לתכלית אחרת. הוראות אלה מתייחסות, בין היתר, לשימושים המותרים בכל אחד מתחומי הנחל, קביעת תחומי הנחל ומקטעיו, התייחסות לערכי הנחל וטיפוחם, ומניעת פגיעה בערכיו.
לתחומי הנחל השונים נקבעו הוראות פרטניות - לאפיק הנחל, לרצועת המגן, לרצועת ההשפעה, לפשט הצפה לאורכו של הנחל, ול"שטח הצפה", שלוליות חורף או ביצות קדומות אשר נודעת להם חשיבות אקולוגית כבית גידול.
הנחיות לנספח ניהול מי נגר: תכניות המשנות את פני הקרקע משפיעות על זרימת הנגר העילי וחלחולו לתת-הקרקע. פרק הנחלים מגדיר את סוגי התכניות הנדרשות להכנת נספח ניהול מי נגר, וקובע להן הנחיות מתאימות.

מטרות

הבטחת קיומם ותפקודם של נחלים וסביבתם בראייה אגנית:
א. תפקודים הידרולוגיים: הולכת מים תקינה תוך העדפה למים ממקורות טבעיים, בהתייחס לשימושי הקרקע הגובלים, בקיבולת מתאימה ועל מנת למנוע נזקי סחף והצפות;
ב. תפקודים אקולוגיים: מסדרון אקולוגי המחבר בין שטחים טבעיים שונים, והוא בעל ערכים אקולוגיים, נופיים ומורפולוגיים בפני עצמו;
ג. תפקודים חברתיים: ציר תיור, תרבות וטיול הקושר אתרים, מוקדי עניין ופעילויות פנאי, לאורכה ולרוחבה של הארץ;
ד. תפקודים מבניים: שלד המחזיק את "המרחב הציבורי הארצי", מרחבים פתוחים ושטחי חייץ בין המערכים הבנויים.

עקרונות ראשיים
א. שמירה ושיקום תפקודי הנחל. עידוד פעולות התומכות בהם והרחקת כל גורם העלול להפריע או לפגוע בהם.
ב. העדפת שימושים שיש להם זיקה לנחל.
ג. רציפות לאורך הנחל, ומתן מעבר חפשי, נגיש ורציף לאורכו ואליו.
ד. התייחסות לאגן החזותי, הנצפה אל הנחל וממנו לרבות מבטים וצירים פתוחים.
ה. שמירת פיתולי הנחל ואף השבת פיתולים בהתאם לתנאי השטח.
ו. שמירתם וטיפוחם של המעיינות ושפיעתם.
ז. ראייה כוללת של אגן ההיקוות. התייחסות להשפעות במורד הנחל ובמעלה.
ח. אבטחת קיומו של הנחל במופע פתוח לכל אורכו.
ט. בחינת ההתכנות להחזרת הנחל למצבו הטבעי ככל הניתן וקביעת האמצעים לכך.
י. במקטע עירוני – שילוב הנחל במערך השטחים הפתוחים של הישוב.
יא. קידום בנייה משמרת נגר, המקטינה את הנגר העילי ונזקי ההצפות.

פרק חופים (הים התיכון) - דברי הסבר

פרק החופים בא להחליף את תמ''א 13 - חופי ים-תיכון על שינוייה.
1. ייחודו של חוף הים: חוף הים זכה להתייחסות ולהגנה מיוחדת בשל חשיבותו ברמה הארצית, בשל ערכיו הטבעיים והנופיים, וכמרחב פנאי, רוגע ורווחה לציבור רחב, המצטופף מול הערים הגדולות לאורך מישור החוף. ערכים אלו באים לידי ביטוי בהוראות התכנית, בגיבוש ראייה כוללת לחופים, ובהתייחסות פרטנית למקטעים ולתחומים.
2. חלוקה למקטעי תכנון: תחום חוף הים ועורף החוף:
תחום חוף הים: נחלק לשני סוגי מקטעים: עירוני ופתוח. לכל אחד הותאמו מאפייני תיפקוד ומיקום שונים, עקרונות,
הנחיות והוראות. בתשריט מופיע סימון קו ללא עובי לאורך החוף, המייצג שני סוגי חוף:
א. חוף עירוני למרגלות ערי החוף - הוא המרחב הפתוח העיקרי להנאת תושבי הערים, ובו שירותי החוף, טיילות, מתקני בילוי, פנאי וספורט, חופי רחצה וערכי טבע מקומיים.
ב. חוף פתוח - בחזית שטחים פתוחים ויישובים כפריים שעל חוף הים, בו יישמרו ערכי טבע ומורשת, לצד פיתוח נקודתי אקסטנסיבי של החוף, בחופי רחצה מוגדרים.
בתחום החוף נאסרה כל בנייה, למעט שימושים נדרשים לטובת הציבור ולקירבה לים. כל תכנית בתחום חוף הים נדרשת למסמך סביבתי אשר יתייחס להשפעותיה על הסביבה החופית, זאת אלא אם פטר מוסד תכנון מהכנת המסמך לאחר שנועץ במשרד להגנת הסביבה.
עורף החוף: שטחים מעבר לתחום חוף הים ובזיקה לו. גם כאן ניכרת הבחנה בין חופים עירוניים ופתוחים:
א. בעורף חוף עירוני: נקבעה התייחסות לקו הבינוי הראשון - הפונה אל הים, יצירת חזית ים והעדפת שימושים ציבוריים לאורכה, ושמירה על צירי קשר ומבט מתוך העיר אל הים, וכן "פארק חוף עירוני", רצועה ברוחב משתנה, (מסומנת כקו ללא עובי, וגבולותיו מסומנים בנספח מנחה), בקדמת ערי חוף, ובהם שימושי פנאי, בילוי ותרבות הפונים לים.
ב. בעורף חוף פתוח: התייחסות לקו הבינוי הראשון, תוך מתן עדיפות לשימושים לטובת הציבור ובזיקה לחוף. עוד סומנו 'מכלולי חוף' - שטחים פתוחים בעלי מאפייניים ייחודיים בעורף הסביבה החופית ובזיקה אליה, ובכללם שטחים
טבעיים המאפשרים רציפות ומסדרון אקולוגי אל החוף ושטחים חקלאיים.
3. הוראות התכנית והתאמתן למקטעי החוף:
הוראות התכנית מתייחסות לחלוקה האמורה: תחום חוף הים - עירוני ופתוח, ועורף חוף - עירוני ופתוח. לכל מקטע הותאמו הוראות המבטאות את עיקרי תפקודו - הנגשה ופיתוח אינטנסיביים בחופים עירוניים ושמירת ערכי הטבע לצד פיתוח נקודתי בחופים הפתוחים.
4. דגשים תכנוניים: ככלל, בתחום חוף הים נאסרת כל בנייה שאינה לטובת הציבור ובזיקה לים. עם זאת, קובעת התכנית גמישות ביחס להוראה זו, במספר מקרים ובתנאים שנקבעו על ידה ובכללם קבלת אישור הולחו"ף.
מוקדי חוף - מוקדי פעילות בחוף העירוני: בחופים עמוסים ובהמשך למוקדי פעילות עירוניים וצירים ראשיים, ניתן להקים מוקדים לרווחת באי החוף - מכונסים ומצומצמים בשטחם. הקמתם תתאפשר על בסיס מסמך ראייה כוללת למקטע חוף, בו יקבעו מיקומם, היקפם והשימושים בהם.

+972 26710841

רחוב שמעון 7,

ירושלים,

ישראל

כל הזכויות שמורות, מוטי קפלן מתכננים בע"מ ©

עיצוב האתר - נדב הורביץ